ALGEMENE BEPALINGEN

Looptijd, tarief en verlenging

 • Lidmaatschappen starten op de eerste dag van inschrijving en eindigen op de dag dat de overeengekomen termijn afgelopen is.
 • Lidmaatschappen kunnen alleen verlengd worden door de sporter zelf, door het bedrag voor de volgende termijn minimaal een week vóór het aflopen van het huidige lidmaatschap over te maken. In Balans met Monique stuurt een email als uw lidmaatschap binnen 2 weken afloopt.
 • Het tarief voor verlenging kan afwijken van het eerder overeengekomen tarief. De juiste tarieven staan op de website vermeld. Veranderingen worden per email gecommuniceerd.

Betalingsverplichting

 • Iedere nieuwe sporter heeft recht op 1 gratis kennismaking les.
 • Het volledige inschrijf bedrag dient binnen 7 dagen na de inschrijfdatum overgemaakt te zijn.
 • Indien de sporter de betalingsverplichtingen meer dan twee maal niet of niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is In Balans met Monique bevoegd om de sporter niet meer toe te laten in de sportles. Indien de sporter toch verder wil met het lidmaatschap zitten hier administratiekosten van €10,- aan vast.

Opzegging

 • Het lidmaatschap loopt vanzelf ten einde. Opzeggen is niet nodig.

Verplichtingen van de leden

 • In Balans met Monique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje, de kleedkamer of een andere ruimte binnen de sportlocatie ontvreemd zijn.
 • Na de training is de sporter zelf verantwoordelijk voor het mee naar huis nemen van de eigen goederen. In Balans met Monique kijkt de sportlocatie na op achtergebleven goederen. In Balans met Monique is echter niet verantwoordelijk voor verlies van goederen.
 • In Balans met Monique behoudt zich het recht voor bij, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden, huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de sporter de toegang te weigeren. De sporter heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaalde contributie of entreegeld onverminderd de aanspraak van In Balans met Monique tot betaling van de contributie tot de einddatum van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Leden dienen een goede gezondheid te hebben bij aanvang van het lidmaatschap.
 • In geval van twijfel adviseren we een bezoek aan uw huisarts voor een medische keuring. Iedere sporter dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van In Balans met Monique na te leven.
 • In Balans met Monique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het deelnemen aan activiteiten van In Balans met Monique.
 • In Balans met Monique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. U wordt aangeraden uw kostbaarheden mee te nemen in de ruimte waar u gebruik van maakt.
 • In Balans met Monique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij één van de locaties. Deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door In Balans met Monique geboden faciliteiten is geheel voor eigen risico van de sporter.

Hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens

 • In Balans met Monique vraagt van u uw naam, geboortedatum, adres, telefoon en email. Deze gegevens worden alleen door In Balans met Monique gebruikt en nimmer aan derden verstrekt.
 • In Balans met Monique verwerkt gegevens alleen om contact te zoeken voor informatieverstrekking. Uw geboortedatum is handig voor het samenstellen van sportlessen.
 • Mocht u stoppen bij In Balans met Monique dan worden uw gegevens datzelfde kalenderjaar nog uit het systeem verwijderd. In Balans met Monique is dan niet meer in staat contact met u te zoeken.